Chuyên gia: Khinh khí cầu do thám Trung Quốc có thể đã được sử dụng để chuẩn bị tấn công EMP vào các cơ sở hạt nhân Hoa Kỳ