Chuyên gia: Nga vẫn đang tận dụng hệ tư tưởng Marxist để duy trì quyền lực