Chuyên gia: Những người theo chủ nghĩa Marx tìm cách hủy hoại xã hội Mỹ thông qua tình dục hóa giới trẻ