Chuyên gia phân tích: Ông Tôn Lực Quân dính líu đến âm mưu tài chính, có cả một kho vũ khí