Chuyên gia pháp lý: Vụ kiện bầu cử của biện lý đặc biệt thiếu thuyết phục, nhưng vẫn khó khăn cho ông Trump