Chuyên gia: Phiên họp đảng kín của Trung Quốc sẽ tác động đến Hoa Kỳ