Chuyên gia tâm lý: Có một cách giúp cải thiện sức khỏe tinh thần và hạnh phúc