Chuyên gia: TikTok thu thập mọi thông tin của người dùng và những người xung quanh