Chuyên gia: Việc mở rộng sản xuất Lithium của TT Biden có hại cho môi trường như nhiên liệu hóa thạch