TT Biden tái khởi động chương trình tín thuế dành cho các nhà sản xuất năng lượng sạch