Chuyện lạ: Con trâu hiếu nghĩa, biết đòi lại oan khuất cho chủ nhân