Nhân quả tuần hoàn, cứu người chính là tự cứu mình