Cổ đạo nhân sinh: Thiếu nữ chạy nạn không cam lòng chịu nhục, một chưởng đánh lui tiêu sư