Chuyến thăm Hoa Thịnh Đốn của ông Modi thúc đẩy bang giao Hoa Kỳ-Ấn Độ, Trung Quốc tỏ ý khó chịu