Chuyện xưa và nay: Cự tuyệt tà dâm, đắc được phúc báo của Thần linh