Nằm mộng cưỡi rồng bay lên trời, Hoàng đế nhà Đường ví mình với tiến sĩ hương cống