Có gì trong thỏa thuận mức trần nợ của Hoa Kỳ và ai là người sẽ được lợi