Có một truyền thống được gọi là tự do: Con người, Thời đại, Niềm tin