Whole Foods tái cấu trúc, thông báo sa thải nhân viên