Cờ Trung Quốc tiếp tục xuất hiện trong lễ đón năm mới với ít người cầm cờ hơn