Công nghệ ‘tước đi phẩm giá con người’: Hệ thống AI mới chuyển đổi suy nghĩ thành văn bản