AI có thể thay thế được giáo viên như ông Bill Gates lập luận không?