Công ty thực phẩm lớn nhất thế giới sẽ tăng giá do lạm phát