Công ty truyền thông xã hội của ông Trump bị đại bồi thẩm đoàn liên bang ban trát đòi hầu tòa