Cột mốc quan trọng: Na Uy phát hiện mỏ kim loại đất hiếm lớn nhất châu Âu