Cư dân Thượng Hải muốn ĐCSTQ cung cấp thực phẩm trong cuộc phong tỏa hà khắc