Cựu chiến binh: Cuộc cải tổ quân đội đưa lãnh đạo Trung Quốc vào trận địa mai phục