Cựu Đại sứ Tự do Hoa Kỳ: Cuộc đàn áp tôn giáo của ĐCSTQ phản ánh Cách mạng Văn hóa