Cựu giám đốc CDC: COVID-19 có nhiều khả năng bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Trung Quốc hơn là từ tự nhiên