Người dẫn chương trình CCTV cũ từng phỉ báng Pháp Luân Công bị trầm cảm, tiều tụy ngồi bán thư pháp