Nghị sĩ Đảng Tự Do Canada: Cần tiếp tục gây áp lực ngoại giao để chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc