Cựu quan chức: 90% nỗ lực kỹ thuật của Ngũ Giác Đài là lãng phí