Cựu thành viên Hồi giáo cực đoan: Giới tinh hoa sử dụng phương pháp cấp tiến cực đoan hóa đối với dân chúng