Cựu Tổng thống Trump thắng trong cuộc họp bầu của Đảng Cộng Hòa ở Missouri

Cựu tổng thống tiếp tục tiến tới đề cử thứ ba liên tiếp của Đảng Cộng Hòa với chiến thắng ở tiểu bang Chứng minh Cho tôi Xem (Show-Me State, biệt danh của tiểu bang Missouri).