Sau chiến thắng ở Missouri và Michigan, ông Trump tiếp tục được Đảng Cộng Hòa bầu chọn ở Idaho