Cựu TT Trump dùng Tu chính án thứ Năm trong quá trình làm chứng cho cuộc điều tra về hoạt động kinh doanh