Cựu TT Trump: Khoản tiền phạt mà chiến dịch tranh cử Clinton, DNC phải nộp cho thấy sự suy đồi