TNS Cotton: Việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hủy bỏ ‘Sáng kiến Trung Quốc’ thể hiện ‘sự yếu đuối’