Đặc phái viên thương mại Tai cho biết Hoa Kỳ không tìm cách ‘tách rời’ khỏi Trung Quốc