Một vài vấn đề then chốt về nền quốc phòng Nhật Bản