Đại dịch làm sai lệch ý thức về thời gian của con người như thế nào?