Đại học Mỹ bắt tay với các trường Trung Quốc hỗ trợ phát triển quân đội cho Bắc Kinh