Đại học Yale, Đại học Columbia bắt buộc chích ngừa virus Trung Cộng cho sinh viên