Đài Loan đang bàn bạc với Hoa Kỳ về cuộc gặp với TT Biden có thể diễn ra tại hội nghị APEC

Đài Bắc cho biết Hoa Thịnh Đốn đang ‘sử dụng mọi cách có thể để giúp chúng tôi, bất kể đó là huấn luyện hay xây dựng năng lực chiến đấu bất đối xứng.’