Dân số Tennessee tăng lên khi nhiều người dân rời khỏi các tiểu bang thiên tả hơn