Đảng Cộng Hòa sẽ tiếp tục buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về COVID-19 trong bầu cử giữa kỳ 2022