Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện vượt qua rào cản quan trọng để thông qua dự luật chi tiêu đầu tiên