Đảng Dân Chủ chia nhỏ dự luật Xây dựng lại Tốt hơn để vượt qua phản đối