Đánh giá quá cao cảnh sát Trung Quốc đe dọa đến người bảo vệ nhân quyền