Đầu tư vào các công ty ngoại quốc có rủi ro không?